31.12.2020 tarihine Kadar Yapılacak Kira Ödemelerinde Tevkifat Oranı DüşürüldüÖzet: 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak çeşitli kira ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.

Açıklamalar: 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813)” yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile, 31.12.2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan aşağıdaki kira ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan tevkifat oranı %10 olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu:

–       Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemeler,

–       Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri,

–       Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan ödemeler,

Kurumlar Vergisi Kanunu:

–       Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri,

31.12.2020 tarihini izleyen günden itibaren nakden ve hesaben yapılacak kira ödemeleri için, daha önce yürürlükte bulunan tevkifat oranları uygulanacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Ek: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813)

Saygılarımızla,

BRÜT KİRA TUTARI ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILDIĞINDA STOPAJ ORAN DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ

            Eğer işyeri kira sözleşmesi brüt tutar üzerinden yapılmış ise 20.000 TL brüt kira tutarı üzerinden indirimli stopaj uygulaması ile ortaya çıkan durum aşağıdaki gibi olacaktır.

Kira tutarı brüt olarak belirlenmiş ise kiracı daha önce gelir vergisi stopajı olarak yatırdığı %10 stopaj farkına karşılık gelen 2.000 TL kira ödemesine ekleyerek mülk sahibine ödemekte ve mülk sahibine  ödeyeceği kira tutarı 16.000 TL den 18.000 TL ye çıkmaktadır. Brüt tutar üzerinden yapılan sözleşmelerde stopaj oranı indiriminin kiracıya katkısı bulunmamaktadır.

Top