e-İrsaliye’de YeniliklerYeni tebliğ ile birlikte e-İrsaliye kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin ciro şartını ne zaman sağladıkları husususu netleştirilmiştir.

e-İrsaliye geçişleri ikiye ayırabiliriz. Birinci grup ciro sınırına bakılmaksızın e irsaliye uygulamasına geçecekler.

“1/1/2020 tarihinden itibaren; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren  e irsaliye uygulamasına geçmek zorundalar.

İkinci  grup ise e-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihinde tereddütler oluyordu bu tebliğ ile geçiş tarihleri net olarak belirlenmiş oldu.

İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

Top