7252 Sayılı Kanun SGK Teşviki Usul ve Esasları ve Zirve Programlarında Uygulanması

Kısa Çalışma Ödeneği

7252 sayılı Kanun ile 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, normal haftalık çalışma sürelerine dönen sigortalılar için işverenlere sağlanacak olan SGK prim desteğinin usul ve esasları 2020/35 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.

7.08.2020 tarihli ve 2020/35 sayılı SGK Genelgesinde;

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4.Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 26.Maddede:

07252 Kanun Numaralı Prim Desteği ile ilgili:

 • 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği (NÜD) başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalılardan dolayı,
 • 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere normal çalışma sürelerine dönüldüğü tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle,
 • 5510 sayılı Kanunun 82.Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,
 • Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle,
 • İşverene prim desteği sağlanacağı ve destek tutarının Fondan karşılanacağı,
 • Her bir ay için sağlanacak destek süresinin sigortalının kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve/veya NÜD aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyeceği,
 • 5335 sayılı Kanunun 30. Maddesinin 2.Fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacağı,
 • Kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması, kısa çalışmadan ve/veya NÜD’den yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyerinin bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacağı,
 • Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarının işverenden 5510 sayılı Kanunun 89.Maddesinin 2.Fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceği,

07252 kanun numaralı destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacağı,

Belirtilmiştir.

Genel Şartlar;

 • Kısa çalışması ve/veya NÜD sona erdirilerek aynı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönen sigortalılardan dolayı 07252 prim desteğinden yararlanılabilecek, normal çalışmasına dönmeyenler için ise yararlanılamayacaktır.
 • Özel sektör işverenine ait işyerlerinden dolayı destekten yararlanılabilecektir.
 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3. Maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,
 • İhale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri,
 • 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler,

Bahse konu destekten yararlanamayacaklardır.

Asıl işveren ve alt işverenler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

APHB ve/veya MPHB verilmesi:

 • Teşvikten yararlanabilmek için 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB’nin Kuruma verilmiş olması gereklidir.
 • 2- 7- 12- 14- 19- 20- 21- 22- 23- 28- 39- 41- 42- 43- 45- 46-47- 48- 49- 50- 90- 91- 92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan APHB için 07252 kanun numarası seçilemeyecektir.

Prim Desteğinden Yararlanma Süresi;

 • 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere,
 • Kısa çalışmanın/NÜD’ün sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle,
 • Her bir ay için ve her bir sigortalı için KÇÖ ve/veya NÜD aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar,

Yararlanılacaktır.

Örnek-1: Destek kapsamına giren sigortalı (H)’nin 2020/Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında KÇÖ’den yararlandığı, sigortalının çalıştığı işyerindeki kısa çalışmasının 10/7/2020 tarihinde sona erdiği ve haftalık normal çalışma sürelerine dönüldüğü, bu sigortalının KÇÖ aldığı aylık ortalama gün sayısının 12 olduğu varsayıldığında; ilgili maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla sigortalı (H) için 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 12’şer gün bu destekten yararlanılacaktır.

Örnek-2: Destek kapsamına giren sigortalı (B)’nin KÇÖ’den yararlandığı işyerindeki kısa çalışmasının 10/6/2020 tarihinde sona erdiği ve haftalık normal çalışma süresine dönüldüğü varsayıldığında, destek uygulamasının 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle sigortalı (B) için bu destekten kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla sadece 2020/Ağustos ve Eylül dönemlerinde yararlanılabilecektir.

Örnek-3: Destek kapsamına giren sigortalı (Z)’nin KÇÖ’den yararlandığı işyerindeki kısa çalışmasının 10/5/2020 tarihinde sona erdiği ve haftalık normal çalışma süresine dönüldüğü varsayıldığında, destek uygulamasının 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle sigortalı (Z) için bu destekten kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla sadece 2020/Ağustos dönemi için yararlanılabilecektir.

 • Sigortalı, destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi sona ermeden işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması halinde destekten kalan süre kadar yararlanılabilecektir.
 • Ancak, aynı işverene ait farklı bir işyerinde veya farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

Prim Desteği Tutarı;

PEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında her ay bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Örnek: Destek kapsamına giren sigortalı (M)’nin 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için destekten yararlanacağı, ilgili aylarda KÇÖ aldığı aylık ortalama gün sayısının 20 ve bu aylarda prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazancının da 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Her ay için;

Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı: 3.000,00 * %37,5 = 1.125 TL

Destek tutarı: 20*98,10 = 1.962 * %37,5 =735,75 TL

Ödenecek olan prim tutarı: 1.125-735,75 = 389,25 TL

Şeklinde olacaktır.

Başvuru:

 • İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.
 • İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Teşvikten Yararlanılacak Aylık Ortalama Gün Sayısının Hesaplanması:

A-Kısa Çalışma için;

Koronavirüs (Covit-19) kapsamında KÇÖ’den yararlanan sigortalıların KÇÖ aylık ortalama gün sayısının hesabı, Cumhurbaşkanı Kararları kapsamındaki uzatma süreleri de dahil olmak üzere KÇÖ gün sayısı ile kısa çalışma süresi esas alınmak suretiyle belirlenir.

 • Kısa çalışma süresi gün sayısı; 1/7/2020 tarihinden önce yapılan ilk ödemenin başlama ve bitiş tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki takvim gün sayısı ile Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılan döneme ilişkin kısa çalışma başlama ve bitiş tarih aralığındaki takvim gün sayısının toplamından oluşan gün sayısıdır.
 • KÇÖ ödeme gün sayısı; sigortalıya yapılan net ödeme gün sayısıdır.
 • KÇÖ aylık ortalama gün sayısı; KÇÖ Ödeme Gün Sayısının 30 gün ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın, Kısa Çalışma Süresi Gün Sayısına oranı ile elde edilir.
 • KÇÖ bir haftalık süre başlama ve bitiş tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki takvim gün sayısına dahil edilmeyecektir.

Örnek 1: Dışsal zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/4/2020-30/5/2020 tarih aralığında Nisan ayında 20 gün Mayıs ayında da 20 gün ödeme yapılan bir sigortalı için Kısa Çalışma Süresi Gün Sayısı 53 (30/5/2020-1/4/2020-7+1), KÇÖ Ödeme Gün Sayısı 40 (20+20) ve KÇÖ Aylık Ortalama Gün Sayısı da 23 (40*30/53) olarak hesaplanır. Söz konusu sigortalı için bitiş tarihi olarak da 30 Mayıs 2020 tarihi esas alınır.

B-Nakdi Ücret Desteği için;

NÜD’den yararlandırılan sigortalının NÜD süresi gün sayısı; NÜD olarak ödeme yapılan ayların takvim gün sayısı toplamından oluşan gün sayısıdır.

NÜD ödeme gün sayısı; NÜD süresi içinde nakdi ücret desteği olarak ilgiliye yapılan net ödeme gün sayısı toplamıdır.

NÜD aylık ortalama gün sayısı; NÜD Ödeme Gün Sayısının 30 gün ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın NÜD Süresi Gün Sayısına oranı ile elde edilecektir.

Örnek 2: Nisan ayında 10 gün Mayıs ayında da 20 gün ve Haziran ayında da 20 gün süreyle ödeme yapılan bir sigortalı için NÜD Süresi Gün Sayısı 75 (30/6/2020-17/4/2020+1), NÜD Ödeme Gün Sayısı 50 (10+20+20) ve NÜD Aylık Ortalama Gün Sayısı da 20 (50*30/75) olarak hesaplanır. Söz konusu sigortalı için bitiş tarihi olarak da 30 Haziran 2020 tarihi esas alınacaktır.

Kısa çalışma veya NÜD süresi gün sayısı toplamı 30 günden daha az olan hallerde ödeme yapılan gün sayısı toplamı Aylık Ortalama Gün Sayısı olarak esas alınacağı belirtilmiştir.

Örnek 3: 10 Haziran ile 30 Haziran arasında 21 gün NÜD/KÇÖ ödenmiş sigortalı için Aylık Ortalama Gün Sayısı 21 gün olarak, bitiş tarihi ise 30 Haziran 2020 tarihi olarak esas alınacaktır.

C-Hem KÇÖ’den Hem NÜD’den Yararlanmış Olanlar için;

Aylık Ortalama Gün Sayısı; kısa çalışma süresi ve NÜD süresi gün sayısı toplamı ile KÇÖ ödenek ödeme gün sayısı toplamları alınmak suretiyle belirlenecektir.

Örnek 4: 1/4/2020 tarihi ile 30/5/2020 tarih aralığında Nisan ayında 20 gün Mayıs ayında da 20 gün KÇÖ, 1 Haziran ile 30 Haziran aralığında ise 21 gün süreyle NÜD ödemesi yapılan sigortalı için kısa çalışma süresi (53) ile NÜD süresi (30) gün sayısı toplamı 83 (53+30), ödeme gün sayısı toplamı ise 61 (40+21) olarak hesaplanır. Bu durumda Aylık Ortalama Gün Sayısı 22 (61*30/83) olarak hesaplanacaktır. Söz konusu sigortalı için bitiş tarihi olarak da 30 Haziran 2020 tarihi esas alınacaktır.

 • Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılan kısa çalışma uygulamasından en az bir gün süreyle yararlananlar için; kısa çalışmanın sona erdiği tarih olarak Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılan kısa çalışma uygulamasından yararlanılan kısa çalışma bitiş tarihi esas alınacaktır.
 • Aylık Ortalama Gün Sayısının küsuratlı çıkması halinde; yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir.
 • Teşvik kapsamında kullanılan Aylık Ortalama Gün Sayısında, kısa çalışma bitiş tarihinde yapılan güncellemelerden kaynaklanan değişiklikler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
 • Aynı ayda birden fazla işyerinde çalışıyorken KÇÖ/NÜD uygulamasından yararlanılan sigortalılar için hesaplanan Aylık Ortalama Gün Sayısı kadar her iki işveren de 07252 desteğinden yararlanabilecektir.
 • 07252 Destek uygulamasından yararlanılan dönemde aynı sigortalı için KÇÖ veya NÜD ödenmeyecektir.

Diğer Hususlar:

 • Destek kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 2018-17 sayılı Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.
 • İşverenler, bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamayacaklardır.
 • Aylık ortalama gün sayısı kadar bu destekten yararlanılabileceğinden, ilgili ayda 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB’de bildirilen sigortalının, ayın kalan çalışma günlerinin kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek APHB/MPHB ile Kuruma bildirilmesi mümkündür.
 • 07252 desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, üç aylık destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanması mümkündür.
 • 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB/MPHB yasal süresinde Kuruma verilip verilmediği,
 • 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen APHB/MPHB’den dolayı tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediği,

Destekten yararlanmaya engel olmayacaktır.

 • Genelgenin; “Aylık Ortalama Gün Sayısının Hesaplanması” ve “İlgili İşlemler” başlıklı bölümünde belirtilen hususlarla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütler için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Yürürlük;

Söz konusu Genelge hükümleri 1/8/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 27.08.2020 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genelgenin metnine ulaşmak için tıklayınız

Zirve Programında Uygulanması

Personelin Tabi olduğu Kanun alanında 07252 (4447 Sayılı Kanun Geçici 26.Md.) seçilir.

07252 İçin Ay ve Gün Butonuna tıklanır.

Gelen ekranda başlangıç ayı ve gün sayıları girilir. 31.12.2020 tarihini geçmeme şartı vardır. Personel kanundan en fazla 3 ay yararlanabilir, bu sebepten bu alana 3 aydan fazla seçim yapılamaz.

Gün sayısı girmeden bordro hazırlayabilir ve gönderebilirsiniz, sgk gün kontrolünü otomatik yapacak ve gerekli prim indirimini ve işsizlik indirimini yapacaktır ancak programda tahakkuk fişine indirim tutarını otomatik getirebilmek için muhakkak gün tanımlamalarını yapmanız gerekmektedir. Gün sayısı girmeden hazırlanan bordroların tahakkuklarında düzeltme yaparak indirim tutarını ilgili hesaba işlemeniz gerekmektedir.

Gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra bordro hazırlanır.

Personelin 07252 kanundan yararlanacağı gün Ağustos ayı için 20 seçilmişti.

2943 / 30 =98,1                 98,10 X 20 = 1962

1962 X %37,5 = 735,75

* 20*98,10=1962*%37,5= 735,75 prim destek tutarı

* SP işçi payı:%14

* İşsizlik sigorta prim işçi payı:%1

* SGK işveren:%20,5

* İşveren işsizlik :%2

* Toplamı :37,5

Belge Türü: 2- 7- 12- 14- 19- 20- 21- 22- 23- 28- 39- 41- 42- 43- 45- 46-47- 48- 49- 50- 90- 91- 92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 07252 kanun numarası seçilemeyecektir.

3 aya kadar teşvikten yararlanılabilir (31.12.2020 tarihini geçmemek şartıyla) ekte gönderdiğim şartlara göre 1 ay veya 3 ayda olabilir.

Kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı (2943) üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

Personel 07252 nolu kanundan yararlandığı ay başka bir kanun teşviğinden faydalanamaz. Bknz; 07252 Kanun Numaralı Prim Desteği ile ilgili

Top